Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 mars 2018

Igångsättningsbeslut för utbyggnad av vatten och avloppsledningar i centrala Björboholm etapp 2

Kommunstyrelsen beslutade att ta medel i anspråk för att bygga ut kommunala vatten och avloppsledningar i centrala Björboholm, etapp 2.

Som ett led i arbetet med att bidra till att fler får acceptabla och hållbara vatten och avloppslösningar (VA) har Sektor samhällsbyggnad för avsikt att bygga ut VA ledningar i Björboholm. Björboholm etapp 2 är ett prioriterat VA-utbyggnadsområde och efter utbyggnad kommer 75 fastigheter att kunna anslutas till kommunalt vatten och spillvatten.

Igångsättningsbeslut för stabilitetsåtgärder i Säveån vid Dergården och Torpskolans parkering

Kommunstyrelsen beslutade att ur investeringsbudget ta medel i anspråk för att genomföra stabilitetsåtgärder i Säveån vid Dergården och Torpskolans parkering.

Sektor samhällsbyggnad avser att utföra stabilitetsåtgärder av Säveån vid Dergården och Torpskolans parkering. Det behövs för att hindra erosion men även delvis bilda mothåll vid Dergården. Åtgärden är nödvändig för att undvika framtida skred. Statens geotekniska instituts (SGI) rapport som utkom 2017 visar bland annat att Säveån i Lerums centrum tillhör de områden där behovet av stabilitetsåtgärder är av stor vikt.

Arbetet är delvis en förutsättning för verkställandet av detaljplaner för Säveå park och Dergårdsparken.

Särskild verksamhetsuppföljning om förskola läsåret 2016/2017

Kommunstyrelsen fick en verksamhetsuppföljning om förskoleverksamheten i Lerums kommun och beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna:

  • Fortsatt arbete med utveckling av ny förskolestruktur
  • Utveckla nya organisatoriska former för vårdnadshavarnas forum för samråd
  • Utvecklingsarbete inom ramen för likabehandlingsarbetet med anledning av förändringar i lagstiftningen
  • Utvecklad kommunikation och information om förskolornas pedagogiska arbete
  • Uppföljningen av området skapande uttrycksformer/entreprenöriellt lärande avslutas – Nytt område för särskild uppföljning blir ”naturvetenskap”

Upphävande av chefspolicyn

Kommunstyrelsen beslutade att upphäva den nuvarande chefspolicyn då en ny värdegrund för ledarskapet istället har tagits fram.

Namnärenden

Kommunstyrelsen beslutade att:

  • Tillstyrka ansökan om att ge fastigheten Svenkebo 1:12 populärnamnet Solbacken
  • Den nya förskolan i Öxeryd ska heta Öxeryds förskola
  • Den nya förskolan i Södra Hallsås i Lerum namnet ”Kring Alles förskola”
  • Den nya förskolan vid Aludden ska heta Aluddens förskola
  • Namnet på vägen i Lilla Bråta ska vara Lilla Bråtavägen och att Skjutbanevägen Stora Mosse byter namn till Lilla Bråtavägen

Namnet på räddningsvägen mellan Norra Hallsås-Torpadal ska vara Skogshöjden, det vill säga en förlängning av befintlig väg.