Kommunstyrelsen Lerums Kommun 7 september 2016

ska%cc%88rmavbild-2016-09-08-kl-13-07-57

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att arbetet med social hållbarhet utgår ifrån de fem sociala hållbarhetsprinciperna ”hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening”.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige beslutar att bilda ett kommunalt allmännyttigt bostadsbolag. I kommunstyrelsens beslut i maj i år att bygga både temporära och permanenta bostäder för nyanlända så beslutades att hälften av de permanenta bostäderna ska erbjudas den ordinarie hyresmarknaden, för att kunna hantera detta så behöver kommunen ett eget bostadsbolag.

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för bostäder vid Svedernavägen i Öxeryd avseende fastigheten Götebo 1:12 och del av fastigheten Öxeryd 1:1 med beräknad planstart år 2021. Antalet bostäder ska prövas i detaljplanearbetet och resultatet av prövningsprocessen antas innebära att exploateringsgraden och antalet bostäder blir lägre än den som anges i planansökan.

Kommunstyrelsen beslutade att sända detaljplanen för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413 (bostäder vid Ruriks Holms väg, Equmeniakyrkan i Floda) på granskning. Förslaget beskriver som huvudspår ett till två flerbostadshus i max fem våningar, innehållande ca 60 lägenheter, utmed Rurik Holms väg med garage i källaren.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en nybyggnation av en idrottshall i Dergårdsområdet. Kommunstyrelsen beslutade också att ur Investeringsbudget 2017-2019 ta budgeterade medel i anspråk för en nybyggnation av en idrottshall. Parallellt med detaljplanearbetet påbörjas nu arbetet med att handla upp en entreprenör för att snabbt kunna börja själva byggnationen så snart detaljplanen vunnit laga kraft.