Kommunstyrelsen Lerums Kommun 8 februari 2017

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att omedelbart inleda detaljplanearbetet för bostäderna på bägge sidorna av Tingshuset i Lerums centrum och att låta exploatörerna göra så mycket av arbetet som möjligt.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta att justera hyrestaxan för badanläggningen i Parasollen, Gråbo avseende gruppbokning taxa 2, till 600 kr/timma en sänkning från nuvarande nivå 800 kr/timma. Taxan ska gälla från och med 2017-01-01. Förvaltningen har gjort en marknadsundersökning och funnit att taxan ur det perspektivet ligger för högt. Bedömningen görs utifrån anläggningens beskaffenhet och i jämförelse med andra anläggningar i närliggande kommuner.

Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget till ny beräkningsmodell för medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg. Enligt den nya fördelningsmodellen kommer årsbidraget för Lerums kommun till förbundet att minska från 33,2 Mkr till 25,7 Mkr.

Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 2,5 miljoner för att finansiera återuppbyggnad av läktare vid friidrottsanläggningen Stonehill. Den gamla läktaren vid friidrottsanläggningen i Stenkullen brann ner till grunden i september 2016. Planen är att läktaren ska byggas med brandhärdigt material samt att den blir något mindre än tidigare. Kommunen har erhållit ersättning från försäkringsbolaget för branden om ca 2 Mkr.

Kommunstyrelsen beslutade att anta förslaget till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Avtalet reglerar ansvarsfördelningen och samverkan inom de områden där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar.

Kommunstyrelsen antog en ny arbetsmiljöpolicy att gälla från den 1 mars 2017. God arbetsmiljö är en avgörande faktor för att skapa en effektiv verksamhet av hög kvalitet. Den är viktig för att vi ska kunna rekrytera och behålla medarbetare som bidrar till kommunens utveckling.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja medfinansiering för framtagande av Vägplan för gång- och cykelbana längs med Norsesundsvägen. I arbetet med cykelpaketet ”10 mil cykelväg” ansåg både Alingsås och Lerums kommun att åtgärder för oskyddade trafikanter längs med aktuell sträcka var högprioriterat. Vägen till Norsesunds station upplevs som otrygg och osäker. Trafiken är livlig och vägen smal. Vid bron över Norsesund är oskyddade trafikanter särskilt utsatta. Enligt medfinansieringsavtalet ska Lerum medfinansiera 180 kkr.