Kommunstyrelsen Lerums Kommun 8 mars 2017

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förvaltningens förslag om kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade med verkan från och med 1 mars 2017. Tillägget syftar till att garantera att personer med beslut om särskilt boende enligt LSS har medel kvar till sina personliga behov och motverka att personer med låga inkomster tvingas tacka nej till erbjudna LSS-boenden av ekonomiska skäl.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till riktlinje för hyressättning för särskilda boenden. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om stegvis införande av höjda hyror. Att ändra modell för hyressättning innebär att flera hyresgäster kommer få ny hyra, vissa kommer få sänkt hyra medan andra får höjd hyra.

Kommunstyrelsen beslutade att Hallsås förskola ska bedrivas i kommunal regi när nuvarande avtal löper ut 2017-12-31.

”Hallsås förskola är kommunens största förskola och av olika anledningar lämplig att driva i kommunal regi. Däremot vill vi se fler privata alternativ när det i framtiden byggs nya förskolor och vi gav därför förvaltningen i uppdrag att återkomma med en plan för det” , säger Lill Jansson (L)

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att sända ut förslaget till detaljplan för att möjliggöra en ny idrottshall vid Dergårdsgymnasiet för granskning. Ärendet följer tidplanenen med godkännande av detaljplanen i kommunfullmäktige i juni. Förutsatt att planen ej överklagas så kan entreprenaden påbörjas efter sommaren.

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att sända ut ändring av detaljplan för fastigheten Berg 1:74 i Stenkullen på granskning. Syftet med ändringen är att ge planstöd till det höglager som beviljades tillfälligt bygglov våren 2013, att ge hela fastigheten Berg 1:74 samma högsta byggnadshöjd samt största byggnadsarea för att förenkla framtida hantering av bygglov på fastigheten. Detta för att underlätta för utvecklingen av det lokala näringslivet.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna markavtal med TeliaSonera Skanova Access AB för etablering av fibernät i Lerums kommun. Ett markavtal reglerar rättigheter och skyldigheter för nätägaren och markägaren. Det innefattar exempelvis ersättning till markägaren, nätägarens tillträde till ledningsnätet, regler avseende flyttning, skadeståndsskyldighet och liknande. Avtalet omfattar såväl befintlig som ny digital infrastruktur.

”Det är viktigt att en hög driftsäkerhet uppnås, så förvaltningen fick i uppdrag att prioritera markförläggning av fibernätet”, säger Eva Andersson (C)