Kommunstyrelsen Lerums Kommun 8 november 2017

Förskola i centrala Lerum vid Kring Alles väg

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete för detaljplan för del av fastigheten Hallsås 16:1, förskola i centrala Lerum vid Kring Alles väg, samt sända ut förslaget på samråd och granskning.

GC-väg i Olstorp

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för byggnation av gång- och cykelbana avseende fastigheten Olstorp 6:2, Stannum 2:9 m.fl. Ytterligare exploatering i Olstorp kan inte medges förrän gång- och cykelbana anlagts längs med hela Olstorpsvägen. Detaljplanearbetet beräknas starta 2018 och antas 2020.

Vattenpalatset

Kommunstyrelsen beslutade den 5 maj att skjuta fram de planerade åtgärderna för Vattenpalatsets ventilation och vattenrening, för att under 2017 ytterligare undersöka bassängens och byggnadens status. Samt att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en statusrapport, budgetbehov och underlag till beslut för vilka åtgärder som skall utföras. Två utredningar har genomförts: en för att undersöka betongens status och en för att okulärt klargöra helheten. Utredningarna har utförts under sommaren 2017.

Initialt antogs två tidshorisonter för åtgärder, 4 år och 30 år för att bedöma åtgärders omfattning avseende betongens status och helheten. Kostnader för en total renovering uppskattats till 75 Mkr och ny anläggning för träning och undervisning ligger i paritet med detta belopp.

Med anledning av detta så beslutade kommunstyrelsen att avsluta projektet ”Byte av ventilation och vattenrening”, att ge förvaltningen i uppdrag att utföra åtgärder inom befintlig ram för underhållsåtgärder under 4 år för att vidmakthålla kvalitén i anläggningen samt att ge förvaltningen i uppdrag att utreda en långsiktig lösning beträffande Vattenpalatsets fortsatta upprustning, utformning och drift. Utredningen skall redovisas till kommunstyrelsen senast under våren 2018 och innehålla förslag till ställningstagande för hantering och ställningstagande som beaktar både tekniska lösningar och samhällsutveckling.

Gatu- och VA-entreprenad i Gråbo

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för genomförande av gatu- och VA- entreprenad för radhusgatan i Gråbo C, detaljplaneetapp 1.

VA utbyggnad i Stora Bråta

Kommunstyrelsen beslutade att ur 2018 års investeringsbudget ta medel i anspråk för att bygga ut kommunala VA-ledningar i Stora Bråta. Som ett led i arbetet med att bidra till att fler får acceptabla och hållbara vatten och avloppslösningar (VA) har förvaltningen för avsikt att bygga ut VA-ledningar i Stora Bråta till befintliga byggnader och framtida exploatering. Utbyggnaden följer Lerums strategiska VA-plan, som antogs av kommunfullmäktige 2015-12-17 §214, där VA- utbyggnad i Stora Bråta är högt prioriterad.

Vatten- och avloppstaxa 2018

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa VA-taxa 2018. Den nya taxan börjar gälla 1 januari 2018. VA-taxan för brukningsavgifter, såväl grundavgift som rörlig avgift, föreslås höjas med 3 % och höjningen av VA-taxan för anläggningsavgifter föreslås bli 3 % baserat på juli månads utfall.

Renhållningstaxa 2018

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till renhållningstaxa 2018. Den reviderade renhållningstaxan gäller från och med 1 januari 2018. I korthet innebär förslaget till förändring av renhållningstaxan att den fasta grundavgiften (kärlavgiften) höjs med cirka 10 procent. Viktsavgiften föreslås vara oförändrad på 2 kronor per kilo (inklusive moms). Förändringen innebär en årlig höjning på cirka 120 kronor för ett normalhushåll. Det motsvarar en höjning, inklusive viktsavgift, på cirka 6 procent. Kommunstyrelsen beslutade också att förvaltningen i arbetet med taxan för 2019 får i uppdrag att utforma taxan så att den premierar minskat avfall.

Riktlinje för hyressättningsmodell för bostad med särskild service

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta riktlinjen om hyressättning för bostad med särskild service. Kommunen saknar idag en modell för hyressättning av boenden som verkställer insatsen bostad med särskild service. Hyrorna har på vissa boenden legat på samma nivå sedan 2007. Förvaltningen föreslår en hyreshöjning på 3,7 % i samband med införandet av den nya hyressättningsmodellen. Modellen för bostad med särskild service utgår från relativhyra och baseras på bruksvärdesprincipen.

Utbetalning av partistöd 2018              

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar betala ut partistöd för 2018 till samtliga partier i enlighet med gällande riktlinjer. Syftet med det kommunala partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin. Partistödets storlek bygger på antalet fördelade och besatta mandat i kommunfullmäktige.

Ett svar på ”Kommunstyrelsen Lerums Kommun 8 november 2017”

Kommentarer inaktiverade.