Kommunstyrelsen Lerums Kommun 9 november 2016

stenkullens-forskola-vy-2

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige besluta att tillstyrka Lerum Energis förvärv av Göteborg Energis andel i Lerum Fjärrvärme.

  • ”Genom att Lerums kommun blir helägare av Lerum Fjärrvärme så kan vi utveckla bolaget vidare. Både som en viktigt bit i att bli Sveriges ledande miljökommun 2025 men också för att kunna utveckla området vid fjärrvärmeverket i Lerum där vi ska bygga bostäder i Aspen Strand projektet”, säger Dennis Jeryd (S).

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för fastigheten Lerum 1:69, Höjdenhemmet. Detaljplanen beräknas kunna antas under 2019. Förbo AB har ansökt om planbesked för att bygga bostäder och vårdboende på fastigheten Lerum 1:69. Fastigheten är lokaliserad i Lerums tätort ca 1,5 kilometer nordost om centrum. Förslaget innebär att befintligt vårdboende med tillhörande parkering rivs och ersätts med lägenheter, radhus samt ett nytt vårdboende med dubbelt så många platser som det nuvarande. Ansökan innefattar 108 vårdlägenheter, ca 120 lägenheter och 10 radhus.

  • ”Ett genomförande innebär ett värdefullt tillskott av såväl äldreboende som ordinära bostäder till Lerum, det kommer också möjliggöra att vi får till trygga boenden”, säger Rutger Fridholm (MP)

Kommunstyrelsen beslutade lämna positivt planbesked för detaljplan i Floda centrum på fastigheten Floda 3:119, Floda 3:20 och Floda 2:286. Planarbetet bedöms kunna antas under 2019. Sökande önskar utveckla Floda centrum genom utbyggnad av ICAs lokaler, förflyttning av ICAs entré till en mer strategisk plats på hörnet upp mot Rurik Holms väg samt nybyggnad av bostäder och ytterligare parkering.

Kommunstyrelsen beslutar att starta en dygnet-runt-öppen förskola under 2017 med verksamhetsformen pedagogisk omsorg under kvällar, nätter och helger. Omsorg på obekväm tid är avsedd för barn från och med 1 år till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. En individuell bedömning av omsorgsbehovet görs i samband med ansökan. För att få omsorg på obekväm tid ska andra möjligheter att tillgodose behovet av omsorg ha prövats.

  • ”Alla arbetar inte på kontorstid och därför behövs en förskoleverksamhet som är öppen dygnet runt. Med den här förskolan kan vi erbjuda en ännu bättre barnomsorg även kvällar och nätter. Det kommer att bli en lugn och trygg verksamhet med personal och lokaler som är anpassade efter barnens behov av lek, aktiviteter, sovvila, mat och säkerhet. Vi hoppas och tror att det här ska bli en uppskattad verksamhet för de barn och föräldrar som behöver den”, säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av utbildning i fristående kurser för målgrupper inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning till Sektor lärande.

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen arbetar fram en modell under 2017 som innebär en ökad valfrihet för den enskilde inom ordinärt boende när det gäller mathantering via hemtjänst för genomförande i början av 2018. Med mathantering avses tillredning och den enskildes val av leverantör där även kommunens egna kök bör vara en av möjligheterna.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att på egen hand upphandla kyld förpackad mat för hemtjänstens kunder via extern leverantör. Kommunstyrelsen beslutade också att förvaltningen under 2017 ser över intresset hos lokala livsmedelshandlare att göra överenskommelser med hemtjänstens kunder för att effektivisera inköpen av livsmedel.

  • ”Vi vill kunna erbjuda våra äldre en större valfrihet när det gäller mat i hemmet för de som har hemtjänst. Detta ska genomföras i början av 2018”, säger Eva Andersson (C).