Kommunstyrelsen Lerums Kommun 31 maj 2017

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna majoritetens Budget för Lerums kommun för åren 2018 – 2020. Driftbudgeten för 2018 uppgår till nästan 2,3 miljarder kronor vilket är 110 miljoner kronor mer än för innevarande år. Resultatet för 2018 budgeteras till 48 miljoner kronor vilket behövs för att delfinansiera de kommande årens stora investeringar. Nettoinvesteringarna enligt budget och plan 2018-2020 uppgår till 1,2 miljarder kronor och den förväntade upplåningen under samma period beräknas till 551 miljoner kronor.

  • ”Budgeten innehåller historiskt stora investeringar. Det bor många barn och ungdomar i vår kommun och budgeten kan ses som en satsning på dem. Vi bygger nya förskolor, bygger ut flera skolor och ser till att det blir nya idrottshallar i både Gråbo och Floda. Investerar för framtiden med andra ord”, säger Lill Jansson (L).
  • ”Med denna budget så kommer Lerums kommun även under 2018 att ha en mycket god ekonomi. Ett överskott för att finansiera de stora investeringarna samtidigt som verksamhetens ram ökas med 110 miljoner kronor”, säger Dennis Jeryd (S).

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en Taxor och avgifter för 2018 innehållande en sänkt biblioteksavgift, en justering av hyran för Dergårdsteatern samt nya avgifter att hyra gräsplan och idrottsanläggningar.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta den reviderade riktlinjen för avgifter och taxor inom sektor stöd och omsorg med följande förändringar: Avgift för växelvård läggs till och får samma dygnspris som korttidsvistelse. Ledsagarservice och avlösarservice enligt socialtjänstlagen för personer under 18 år föreslås som avgiftsfria insatser samt vissa andra mindre förändringar.

Kommunstyrelsen beslutade att anta förslag till organisation för interimistisk Närvårdsamverkan i Lerum och Alingsås kommuner. Samverkan ska ske utifrån avvikelser och identifierade ”glapp” mellan organisationer och verksamheter med målet att hitta hållbara lösningar och tillämpningar för en sammanhållen vård och omsorg. Ambitionen är att samverkan ska ge praktiskt resultat i verksamheterna. Förslaget innebär att befintliga strukturer som idag är välfungerande ska bibehållas. Samverkansgrupperingarna runt området äldre, psykisk ohälsa/missbruk och Västbus bör därför fungera som utgångspunkter i den nya samverkansstrukturen. Till politiska representanter i gruppen valdes Eva Andersson (C), Dennis Jeryd (S) samt Alexander Abenius (M).

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar anta förslag till detaljplan för del av fastigheten Dergården 1:249 med flera, idrottshall vid Dergårdsgymnasiet. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att parkeringssituationen runt ICA affären och i Dergårdsområdet ska lösas.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för fastigheten Floda 8:1 och Floda 3:413, Bostäder vid Rurik Holms väg (Missionskyrkan). Förslaget beskriver som huvudspår en till två flerbostadshus i max fem våningar utmed Rurik Holms väg med garage i källaren som innehåller ca 60 lägenheter.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta ändring av detaljplan för fastigheten Berg 1:74 i Stenkullen. Syftet med ändringen av detaljplanerna är att ge planstöd till det höglager som beviljades tillfälligt bygglov våren 2013, att ge hela fastigheten Berg 1:74 samma högsta byggnadshöjd samt största byggnadsarea för att förenkla framtida hantering av bygglov på fastigheten. Detta för att underlätta för utvecklingen av det lokala näringslivet.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att avsluta detaljplanearbetet för del av fastigheten Rydsberg 8:2. I arbetet med att ta fram detaljplan för fastigheten har det framkommit att det är en svår plats att bebygga på grund av bland annat topografin, trafiken, riksintressen och natur- samt rekreationsvärden.

Kommunstyrelsen beslutade om positivt planbesked för förskola avseende fastigheten Hallsås 16:1 och att förvaltningen får i uppdrag att planen ger möjlighet för en förskola om minst 6 avdelningar. Det finns ett stort behov av centralt belägen förskola i centrala Lerum.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja medfinansiering för framtagande av vägplan för en gång- och cykelbana längs med del av Olofstorpsvägen. Sträckan som avses byggas är mellan Solåsvägen och Grankullavägen. Hastighetsbegränsningen är 70 km/tim och i dagsläget saknas det gång- och cykelväg. Åtgärden genomförs för att förbättra möjligheterna att pendla med cykel till jobb, tågstation, fritidsaktiviteter och/eller skola i Lerums centrum.

Kommunstyrelsen beslutade om yttrande till Energimarknadsinspektionen över planerad 400 kV-ledning från Skogssäter till Stenkullen. Lerums kommun säger nej till ytterligare en luftburen ledningsgata genom kommunen. Kommunens hållning är att befintliga samt tillkommande ledningar samförläggs i en ledningsgata och att ledningarna i första hand ska grävas ner hela sträckan, i andra hand grävas ner i Gråbo centrum. Kommunen vill även att Svenska kraftnät i det fortsatta arbetet redogör för de kompensationsåtgärder som ska vidtas om planerad 400-kilovoltsledning får negativa konsekvenser på omgivningen.

  • Lerums kommun ska inte bli eller behöva upplevas som en transitkommun för elnätsdistribution. Vi ställer inte upp på att vårt samhälle ska få betala ett alltför högt pris, utan vi vill se en långsiktigt hållbar lösning som inte hindrar utveckling av vår kommun”, säger Eva Andersson(C).

Kommunstyrelsens beslutade att godkänna tertialrapport 1, 2017. Utfallet efter första tertialet uppgår till +58,2 miljoner kronor och prognosen för helåret är +31,9 miljoner kronor. Helårsprognosen visar en negativ avvikelse mot budget på 21,1 miljoner varav -15,3 miljoner kronor kan hänföras till verksamheten och -5,8 miljoner kronor till finansförvaltningen. Av verksamhetens prognostiserade avvikelse står Sektor stöd och omsorg för -24,0 miljoner kronor. Investeringarna uppgår till 78,4 miljoner kronor efter första tertialet vilket är 42,0 miljoner kronor högre än motsvarande period föregående år. Totalt förväntas en investeringsvolym på 346,7 miljoner kronor under året, vilket är lägre än budgeterade 477,2 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen Lerums kommun 10 maj 2017

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta godkänna förslag till uppdaterad modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Lerums kommuns modell för god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv har tillämpats sedan verksamhetplan 2011. Modellen bygger på ett antal finansiella nyckeltal som ligger till grund för jämförelse med andra kommuner och grupper av kommuner. Istället för att Lerums kommun skall tillhöra den övre fjärddelen av Sveriges samtliga kommuner vad avser nivå på nyckeltalen anger modellen att Lerums kommunkoncern skall vara neutralt eller positivt positionerad i förhållande till övriga kommunkoncerner i Göteborgsregionen.

Kommunstyrelsens beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag på ny hantering av avvikelser och budgetprocess avseende investeringsbudgeten. Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med förslag på förändrad ärendehantering av investeringsprojekt. Vidare beslutade kommunstyrelsen att i budgetprocess 2018-2020 tillämpa förändrad definition av vad som är drift eller investering vad gäller IT-utrustning.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta fastställa nya verksamhetsområden för VA. De nya verksamhetsområdena föreslås börja gälla från 1 juli 2017.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta ge kommunstyrelsen i uppdrag att höja avgifterna för felparkering i Lerums Kommun. Avgifterna för felparkerade fordon har inte reglerats sedan 2009 i kommunen. I tätorterna finns det stora problem med felparkering, främst på korttidsparkeringarna. För att följa med i inflationens utveckling, samt minska andelen felparkeringar i kommunen föreslås att avgifterna för felparkering höjs. Olovlig parkering på parkeringsplats avsedd för rörelsehindrade höjs från 700 kr till 800 kr. Parkering på förbud att parkera höjs från 400 kr till 500 kr. Avgiften för överstigande av tillåten parkeringstid höjs från 250 kr till 400 kr.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta ändrad detaljplan för fastigheten Hunstugan 1:119 och 1:120 – Vattenfallsbyn. Ändringen av detaljplan innebär ändrade varsamhetsbestämmelser för två byggnader i Vattenfallsbyn så att rivning medges. Planändringen innebär också att medgiven markanvändning ändras från bostadsändamål till allmän plats natur. Därmed kommer boende förhindras på fastigheterna. Planändringen behövs för att tillgodose järnvägsutbyggnad i enlighet med fastställd järnvägsplan för förbigångsspår i Stenkullen och punktinsatser för effektivare tågtrafik på Västra stambanan mellan Göteborg och Skövde.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till överenskommelse om fastighetsreglering mellan Lerums kommun och TDL Entreprenad AB, avseende fastighetsreglering av del av fastigheten Lerum Östad 3:75 om ca 11 250 kvm i Sjövik. TDL Entreprenad AB kontaktade kommunen då de var intresserade av att expandera sitt företag. Kommunens fastighet som är gränsande till TDLs fastighet är planlagd som industrimark.

Kommunstyrelsen beslutade att tillsammans med Göteborgs Stad genomföra test av infiltrationsanläggning för dricksvattenproduktion i Gråbodeltat med avsikt att genomföra steg två efter utvärdering och politisk avstämning.

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 350 000 kronor till medskapandegruppen i Gråbos arbete för 2017.

Invigning av torget i Gråbo 22 april 2017


Tal vid nyinvigning av torget i Gråbo – det talade ordet gäller.

Äntligen!

Äntligen är vi i hamn med ett nytt torg här i Gråbo. Det har varit en lång resa, men nu är vi framme. 1969 har blivit 2017.

Jag har själv bott här i Gråbo sedan 1990 och varit många gånger på ett ganska tråkigt och blåsigt torg. Men idag står jag här, tillsammans med alla er, och är lycklig och stolt.

Idag för nästan exakt elva år sedan, i april 2006, hölls en första öppen workshop om hur Gråbo samhälle skulle kunna utvecklas. Det kom inte som en överraskning om att torget skulle prioriteras. Ett problem var att kommunen inte ägde torget, men det gör kommunen sedan några år tillbaka. Dessutom behövdes en ny detaljplan för att öppna upp möjligheten för att bjuda in aktörer för att bygga nya bostäder i Gråbo centrum. Dessa ser vi också växa fram bakom mig.

Om torget är tavlan, är omgivande bebyggelse ramen – ett fungerande torg hämtar styrka från husen runt omkring.

Ett torg är inte bara ett torg – en öppen plats. Ett bra torg inbjuder till vistelse och folkliv. Ett torg är ett viktigt offentligt rum, en mötesplats och en del av ett samhälles identitet. Det är här vi dagligen handlar bröd, mjölk och frukt. Det är här vi varje vecka handlar fisk, blommor och smågodis. Det är här vi tar en pizza eller en kopp kaffe med våra vänner. Det är på det nya biblioteket, som snart flyttar in, vi lånar våra böcker. Torget är nu också en plats vi med stolthet kan visa upp för våra besökare utifrån. Gråbo har gått från att vara en ganska trist och tråkig plats till en juvel i Lerums kommun.

2010 beslutade kommunstyrelsen att Gråbo skulle göras till pilot i arbetet med att nå Vision 2025. Målet med Pilot Gråbo är att skapa Sverige första hållbara tätort. Att det blev just Gråbo berodde mycket på invånarnas engagemangsgrad. I Gråbo bryr vi oss.

I ett hållbart samhälle är det nödvändigt att människor känner samhörighet och engagemang. För att människor ska ta makten över sitt närsamhälle krävs det mer än att lägga sin röst på ett parti var fjärde år. Målet har hela tiden varit att vi Gråbobor själva ska vilja driva en positiv utveckling i Gråbo. Därför skapades Medskapandegruppen 2012 med vanliga Gråbobor i majoritet. Medskapandegruppen har hela den här resan haft utvidgad beslutskraft och ekonomiska muskler att göra skillnad. Medskapandegruppen i Gråbo är ett uthålligt och framgångsrikt försök till utvidgad och verklig närdemokrati.

Förutsättning för Medskapandegruppens arbete har varit alla öppna medborgardialoger och kommundelsträffar där åsikter, idéer och visioner stötts och blötts. Politiker, tjänstemän och medborgare har lyssnat på och delat åsikter med varandra. Medskapandegruppen är och har heller aldrig varit en papperstiger eller en byråkratiportfölj. Medskapandegruppen kan ryta till och skapa verkstad. Att samtalstonen och arbetsklimatet även i grunden varit hjärtligt, kreativt och positivt prövande. Vilket var tur när jag föreslog det interna arbetsnamnet ”MesiG”, Medskapandegruppen i Gråbo.

Utan Medskapandegruppen och alla engagerade Gråbobor hade inte detta varit möjligt. Vi ser nu nya Gråbo växa fram med ett centrum mer lik en modern småskalig stadskärna än ett förortstorg. Ett nytt torg, inramat av nya bostäder och nya Gråbobor, ger ökade förutsättningar för våra duktiga handlare på torget att fortsätta utveckla sina affärsverksamheter. Torget fylls åter med liv och rörelse. Att besöka torget nu är en glädje, oavsett om det är helg eller vardag så är torget redan nu fyllt av människor, liv och rörelse och ännu mer kommer det att bli när husen omkring oss fylls.

Framtiden talar för Gråbo!

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 19 april 2017

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade näringslivsstrategin för Lerums Kommun. Revideringen har gjorts av förvaltningen i samverkan med kommunens näringslivsråd. Förslaget bygger på den tidigare strategin och det arbete som gjordes inför framtagandet av den med några förändringar. Till exempel har de tre inriktningsmålen som var angivna blivit omskrivna till inriktningar utefter visionens tre pusselbitar det vill säga inflytande, kreativitet och hållbarhet.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av en totalentreprenad gällande nybyggnad av idrottshall i Dergårdsområdet.

Det känns väldigt bra att vi nu tar ytterligare ett steg mot den nya hallen. Eller hallarna, kanske man ska säga, det är i praktiken två hallar i en. Vi vet att det är många som väntar och längtar efter en ny hall, inte minst gymnasieelever och många idrottsföreningar. Det finns de som kritiserar kostnaderna, men vi ser det som en framtidsinvestering. Det är många barn och unga som idrottar i Lerums kommun och det tycker vi ska uppmuntras. Idrottande är bra av så många skäl och det är bara att glädjas över att det finns så många i vår kommun som gillar att hålla på med idrott av olika slag”, säger Lill Jansson (L).

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att sända ut detaljplaneförslaget för Hallsås 2:261 m.fl. på granskning. Ett detaljplanearbete för fastigheten Hallsås 2:261 med flera vid Åsenvägen har pågått sedan 2012. Detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att bygga ca 50 bostäder och kontor.

”En kreativ lösning som skapar många bostäder på en central tomt”, säger Rutger Fridholm (MP)

Kommunstyrelsen beslutade att ingå hyresavtal gällande f.d. Ibis hotell samt för Ekåsa i Björboholm. Lerums kommun ska under 2016 och 2017 ta emot 332 personer enligt anvisningslagen. Kommunen arbetar med olika lösningar för dem. För tillfället saknas bostadslösning för runt 120 personer. I kommunen finns två fastigheter som använts av Göteborg för boenden till ensamkommande barn. Genom att sluta avtal om inhyrning av dessa två fastigheter kan kommunen ordna bostadssituationen för cirka 90 personer, vuxna och familjer. Även om det inte löser bostadssituationen permanent innebär detta att ytterligare cirka 90 personer kan starta sin etablering i Lerums kommun.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 5 april 2017

Kommunstyrelsen fick en särskild verksamhetsuppföljning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016. Resultat visar att Lerums gymnasium fortsatt är attraktivt för eleverna. De övergripande kunskapsresultaten stiger mellan 2015 och 2016. GR enkäten visar mycket goda resultat. Dessutom uppnås bra resultat rörande övergången till vidare studier och arbete.

”På Lerums gymnasium finns så mycket kompetens och engagemang, både bland elever och bland lärare. Här finns ett brett utbud av program och inriktningar och en positiv och inkluderande skolanda. Det tror vi är några av de saker som gör skolan så attraktiv. Gymnasiet är inget annat än ett flaggskepp för Lerums kommun”, säger Lill Jansson (L)

Kommunstyrelsen beslutade att ur investeringsbudgeten ta i anspråk medel för framtagande av vägplan och genomförande av entreprenad för en cirkulationsplats vid Härskogsvägens korsning med Södra Långvägen i Kastenhofsmotet. Det har under flera års tid kommit in synpunkter på korsningen mellan E20, Härskogsvägen och Södra Långvägen i Kastenhofsmotet och det är en olycksdrabbad plats. Behov av åtgärd har lyfts till Trafikverket, som genomförde en åtgärdsvalsstudie och trafikutredning för korsningen under 2016. Dessa visar att det finns behov av en cirkulationsplats med ett högersvängfält från E20s avfartsramp väster ut på Södra Långvägen.

Kommunstyrelsen beslutade att skjuta fram de planerade åtgärderna för Vattenpalatsets ventilation och vattenrening, för att under 2017 ytterligare undersöka bassängens och byggnadens status. Kommunstyrelsen beslutade dessutom att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en statusrapport, budgetbehov och underlag till beslut för vilka åtgärder som skall att utförs.

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med kostnaderna för att införa vägvisning till turistmål (brunskyltning) och elektroniska informationsskyltar vid kommungräns utmed E20 och väg 190.

Lerum och övriga medlemskommuner i GR har fått möjlighet att komma med synpunkter på verksamhetsinriktning 2017-2019 samt budget 2018 för GR. Förslaget, inklusive valet av de åtta strategiska utmaningarna, är väl formulerat och har ett bra innehåll. De synpunkter som har framförts från Lerums kommun tidigare år i allt väsentligt har beaktats. Lerums kommun vill att jämställdhetsperspektivet bör integreras tydligare i verksamhetsinriktningens olika delar och betonar vikten av att arbeta effektivt för att hålla ner kurs- och konferensavgifter för förbundets medlemskommuner samt att tydliggöra hur transfererade medel avses att användas. Kommunstyrelsen hade också två stycken tillägg:

  • GR är medlem i organisationen Europakorridoren som verkar för att förverkliga Götalandsbanan. Trafikverket har inlett planering för projektet varför GRs stöd till Europakorridoren kan omprövas helt eller delvis. Lerums kommun menar att GR också bör stödja Västra Stambanegruppens arbete i dess ansträngningar för ökad kapacitet på Västra Stambanan.
  • GR ska utreda möjligheten att stötta medlemskommunerna för ökad lokal livsmedelsproduktion.

Vi bor in en miljonregion


I dagarna blir Göteborg en region med en miljon invånare. Statistiskt sett skedde det igår, den 28/3 klockan 20.03, men i praktiken kan den historiska händelsen inträffa när som helst i närtid.

Lerum är idag Sveriges 60e största kommun. Det är dags för oss att börja se oss själva och vår framtid som en av de större spelarna i en stor region.
Utvecklingen till miljonregion ställer både krav och skapar möjligheter. Den forna industristaden Göteborg har i många delar ställt om, och är nu centrum för starka kluster inom IT och life science, på Lindholmen ligger en internationell företagspark och Volvo Cars går i bräschen för självkörande bilar. Älvstaden projekteras och Göteborg med sina 556 000 invånare är ett självklart nav i miljonregionen.

Lerum, med snart 41 000 invånare, är en given del i regionen. Här bor man bra, pendlingsmöjligheterna till arbetsmarknaden i Göteborgsområdet är goda, och det är nära till Landvetter flygplats och resten av världen. Inflyttningen är stark, det byggs fler bostäder än på länge och våra tre kommuncentra utvecklas med både näringsliv och samhällsservice.

När vi utvecklar Floda, Gråbo och Lerum, utvecklar vi också Göteborgsregionen. Nya invånare till regionen bidrar till vår gemensamma tillväxt och varje nytt arbetstillfälle bidrar till att göra regionen än mer attraktiv för personer som vill flytta hit.

Tillsammans med de övriga tolv kommunerna fortsätter vi att jobba gränsöverskridande för att skapa en region som lockar invånare, studenter, företag, innovatörer och entreprenörer. En plats som gör livet lite enklare och roligare att leva, helt enkelt.

Läs mer på BRGs hemsida

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 15 mars 2017

Kommunens hantering av ensamkommande unga som blir åldersuppskrivna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att rekommendera att Migrationsverkets beslut om åldersuppskrivning inte ska gälla förrän beslutet vinner laga kraft efter överklagande eller då den ensamkommande unga fyller 18 år enligt den ålder hen själv har uppgivit.

Följande undantag gäller för rekommendationen:

  • Om åldersuppskrivningen inte överklagas ska den ensamkommande unga anses vara myndig och hänvisas till Migrationsverket.
  • Om den ensamkommande unga blir åldersuppskriven och väljer att inte genomföra en åldersbedömning ska personen anses som myndig och hänvisas till Migrationsverket även om överklagande gjorts.
  • När den ensamkommande unga blir myndig enligt den ålder som personen själv har uppgivit så ska personen hänvisas till Migrationsverket, oavsett om överklagandet har avgjorts eller inte.
  • Om åldersuppskrivning utförd av Rättsmedicinalverket fastställer att den ensamkommande unga är myndig så ska personen hänvisas till Migrationsverket även om beslutet överklagas.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2016. Under 2016 har kommunen uppfyllt finansiella mål för god ekonomisk hushållning och tillhör den övre fjärdedelen av Sveriges kommuner som har högst soliditet och lägst långfristiga skulder per invånare. Resultatet för 2016 uppgår till +85,4 mnkr inklusive jämförelsestörande poster och till +63,2 mnkr exklusive jämförelsestörande poster, balanskravsresultatet uppgår till +47,9 mnkr.

”2016 års ekonomiska resultat är det näst högsta på 10 år vilket står oss väl rustade för de omfattande investeringsbehov som vi har framför oss”, säger Dennis Jeryd (S)

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelse 2016. Årets nettoinvesteringar i kommunen uppgick till 311,4 miljoner kronor, vilket var helt enligt budget. Det innebär att fastställda intentioner beträffande nyupplåning hölls inom budget då kommunen inte tagit upp några nya lån under året för att finansiera investeringarna. Årets nettoinvesteringar är en fördubbling jämfört med föregående års nettoinvesteringar och beror på att flera planerade projekt har kommit igång under året.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen för februari 2017. Utfallet är +55,3 miljoner kronor men prognosen för helåret är i nuläget ett överskott om 17,9 miljoner kronor vilket är en negativ avvikelse med 35,1 miljoner kronor mot budget. De negativa avvikelserna finns inom Sektor stöd och omsorg samt finansförvaltningen.

Kommunstyrelsen beslutade att ur 2017 och 2018 års investeringsbudget ta medel i anspråk för att bygga och driftsätta en testanläggning för konstgjort grundvatten i Gråbo grustäkt, för att utreda möjligheterna till att använda fastighet Hjällsnäs 52:13 till en permanent vattentäkt. Gråbo grustäkt har under många år utretts för lämpligheten att användas som vattentäkt både för Lerums kommun och för Göteborgsregionen.

Kommunstyrelsen beslutade att låta VA-enheten tilldela vinnande anbud i maskin- respektive byggentreprenaden för ombyggnation av Skallsjö vattenverk. Ombyggnationen genomförs för att säkra dricksvattenförsörjningen i Floda och Tollered.

Kommunstyrelsen beslutade godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av städentreprenad till Sektor samhällsbyggnad. Upphandlingsunderlaget avser entreprenadavtal för städtjänster till Sektor samhällsbyggnad. Gällande avtal löper ut 2017-11-05 och en ny upphandling behöver genomföras.

Kommunstyrelsen beslutade att införa ett samråd för HBTQ-frågor i Lerums kommun under år 2017. Ärendet har en tydlig koppling till och gynnar arbetet i att uppnå kommunens jämställdhetsmål.

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 8 mars 2017

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar anta förvaltningens förslag om kommunalt bostadstillägg för funktionshindrade med verkan från och med 1 mars 2017. Tillägget syftar till att garantera att personer med beslut om särskilt boende enligt LSS har medel kvar till sina personliga behov och motverka att personer med låga inkomster tvingas tacka nej till erbjudna LSS-boenden av ekonomiska skäl.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag till riktlinje för hyressättning för särskilda boenden. Vidare föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar om stegvis införande av höjda hyror. Att ändra modell för hyressättning innebär att flera hyresgäster kommer få ny hyra, vissa kommer få sänkt hyra medan andra får höjd hyra.

Kommunstyrelsen beslutade att Hallsås förskola ska bedrivas i kommunal regi när nuvarande avtal löper ut 2017-12-31.

”Hallsås förskola är kommunens största förskola och av olika anledningar lämplig att driva i kommunal regi. Däremot vill vi se fler privata alternativ när det i framtiden byggs nya förskolor och vi gav därför förvaltningen i uppdrag att återkomma med en plan för det” , säger Lill Jansson (L)

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att sända ut förslaget till detaljplan för att möjliggöra en ny idrottshall vid Dergårdsgymnasiet för granskning. Ärendet följer tidplanenen med godkännande av detaljplanen i kommunfullmäktige i juni. Förutsatt att planen ej överklagas så kan entreprenaden påbörjas efter sommaren.

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att sända ut ändring av detaljplan för fastigheten Berg 1:74 i Stenkullen på granskning. Syftet med ändringen är att ge planstöd till det höglager som beviljades tillfälligt bygglov våren 2013, att ge hela fastigheten Berg 1:74 samma högsta byggnadshöjd samt största byggnadsarea för att förenkla framtida hantering av bygglov på fastigheten. Detta för att underlätta för utvecklingen av det lokala näringslivet.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna markavtal med TeliaSonera Skanova Access AB för etablering av fibernät i Lerums kommun. Ett markavtal reglerar rättigheter och skyldigheter för nätägaren och markägaren. Det innefattar exempelvis ersättning till markägaren, nätägarens tillträde till ledningsnätet, regler avseende flyttning, skadeståndsskyldighet och liknande. Avtalet omfattar såväl befintlig som ny digital infrastruktur.

”Det är viktigt att en hög driftsäkerhet uppnås, så förvaltningen fick i uppdrag att prioritera markförläggning av fibernätet”, säger Eva Andersson (C)

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 8 februari 2017

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att omedelbart inleda detaljplanearbetet för bostäderna på bägge sidorna av Tingshuset i Lerums centrum och att låta exploatörerna göra så mycket av arbetet som möjligt.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att besluta att justera hyrestaxan för badanläggningen i Parasollen, Gråbo avseende gruppbokning taxa 2, till 600 kr/timma en sänkning från nuvarande nivå 800 kr/timma. Taxan ska gälla från och med 2017-01-01. Förvaltningen har gjort en marknadsundersökning och funnit att taxan ur det perspektivet ligger för högt. Bedömningen görs utifrån anläggningens beskaffenhet och i jämförelse med andra anläggningar i närliggande kommuner.

Kommunstyrelsen tillstyrkte förslaget till ny beräkningsmodell för medlemsavgiften till Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg. Enligt den nya fördelningsmodellen kommer årsbidraget för Lerums kommun till förbundet att minska från 33,2 Mkr till 25,7 Mkr.

Kommunstyrelsen beslutade att avsätta 2,5 miljoner för att finansiera återuppbyggnad av läktare vid friidrottsanläggningen Stonehill. Den gamla läktaren vid friidrottsanläggningen i Stenkullen brann ner till grunden i september 2016. Planen är att läktaren ska byggas med brandhärdigt material samt att den blir något mindre än tidigare. Kommunen har erhållit ersättning från försäkringsbolaget för branden om ca 2 Mkr.

Kommunstyrelsen beslutade att anta förslaget till nytt Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Avtalet reglerar ansvarsfördelningen och samverkan inom de områden där kommunerna och Västra Götalandsregionen har ett gemensamt hälso- och sjukvårdsansvar.

Kommunstyrelsen antog en ny arbetsmiljöpolicy att gälla från den 1 mars 2017. God arbetsmiljö är en avgörande faktor för att skapa en effektiv verksamhet av hög kvalitet. Den är viktig för att vi ska kunna rekrytera och behålla medarbetare som bidrar till kommunens utveckling.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja medfinansiering för framtagande av Vägplan för gång- och cykelbana längs med Norsesundsvägen. I arbetet med cykelpaketet ”10 mil cykelväg” ansåg både Alingsås och Lerums kommun att åtgärder för oskyddade trafikanter längs med aktuell sträcka var högprioriterat. Vägen till Norsesunds station upplevs som otrygg och osäker. Trafiken är livlig och vägen smal. Vid bron över Norsesund är oskyddade trafikanter särskilt utsatta. Enligt medfinansieringsavtalet ska Lerum medfinansiera 180 kkr.

Vi behöver prata!

Precis avslutat ett samtal med en invånare som hade sökt mig. Personen började, som nästan alla som jag ringer upp, med att förvånat tacka för att jag ringde upp. Med tanke på den tråkiga politiska utvecklingen runt om i världen så är det ännu viktigare att vi pratar med människor och inte om dem.

Hur ska vi få våra medborgare och väljare att förstå att vi är till för dem, vi vill att de ska ringa, vi vill ha dialog och vi vill förklara?

Under mina två år som KSO så är det bara ett fåtal samtal som inte har slutat bra. De allra flesta förstår utmaningarna med prioriteringar, lagstiftningar, ansvarsfördelningar, etc när jag fått pratat med dem en stund.

Jag är övertygad om att vi måste ägna mer tid till att prata, ha dialog och informera. Bara då kan vi bryta politikerföraktet och hindra att människor som Donald Trump väljs till ledare.

Så hör av dig!