Pressmeddelande kommunstyrelsen 11 februari 2015

S MP FP C

Igår träffades den nya kommunstyrelsen i Lerums kommun för andra gången för denna mandatperiod. Den politiska majoriteten fattade beslut i ett antal frågor.

Mycket glädjande så gav kommunstyrelsen förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet för att bygga ett kulturhus och en idrottshall i Dergårdsområdet. Kulturhuset ska ha plats för så väl allmänheten som Kulturskolan och gymnasieskolans estetiska program. Idrottshallen är viktig för både eleverna på Dergårdsgymnasiet och idrottsföreningarna i kommunen. Båda byggnationerna är högprioriterade och vi ska, tillsammans med kommunens tjänstemän, göra allt vi kan för att få dem på plats så snart det bara går. Stor vikt kommer att läggas både på optimal funktion men också på estetiskt tilltalande byggnader, planeringen kommer att ske i nära dialog med berörda föreningar, gymnasiet och biblioteket.

Det preliminära resultatet för kommunen för 2014 presenterades och visar på ett rekordstort överskott om 103,5 miljoner kronor. Detta goda resultat innebär att vi klarar av att genomföra alla investeringar under 2015 utan att behöva låna mer pengar.

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta en markpolicy. Denna markpolicy har som syfte att vara ett beslutsunderlag vid kommunal hantering av mark- och exploateringsärenden samt ge allmänheten och intressenter information om kommunens vilja i mark- och exploateringsfrågor.

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen inte ska inleda arbete med detaljplan för begravningsplats på Lerum 2:11 och 4:11, Skattegårds gärde. Vi anser att den tänkta placeringen i nära anslutning till ridanläggningen vid Jutagården är olämplig som begravningsplats.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja Sektor samhällsbyggnad investeringsmedel om 14 miljoner kronor för genomförande av stabiliseringshöjande åtgärder för Alebäcken. Stabilitetsförhållandena vid Alebäcken är dåliga och åtgärder behöver utföras för att minska risken för skred. Ett skred skedde 2006 på en av fastigheterna vid Stämånavägen och Almekärrsvägen stängdes akut under ett halvår 2008-2009 för att delvis byggas om i syfte att säkerställa vägen från skred. Alebäcksområdet ingår i kommunens riskvärdering av skredfarliga områden och har hög prioritet för utredning och åtgärder då säkerheten mot skred behöver ökas.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att grundförstärka Dergårdsgymnasiet hus Eken. Under 2012 uppmärksammades sprickbildning och sättningar både invändigt och utvändigt i Dergårdsgymnasiets hus Linden och Eken. En utredning tillsattes som efter 1 års mätning visar på så stora sättningar i hus Eken att åtgärd måste vidtas för att inte orsaka större sättningsproblematik i framtiden. Åtgärd måste också vidtas för att bevara värdet på byggnaden.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbete i Stenkullens industriområde. Inom det befintliga verksamhetsområdet i norra Stenkullen finns idag ett flertal detaljplaner för främst industri- och kontorsändamål. Den reglerade byggnadshöjden utgör dock ett hinder för att kunna modernisera verksamheterna inom området med möjlighet för bland annat höglager. Det primära syftet är att genom detaljplaneplanändringar med ett standardförfarande öka byggnadshöjden med hänsyn till omgivningens karaktär, användning och skala.

Kommunstyrelsen beslutade att inte betala fakturor från en leverantör som misstänks för fakturafusk. Totalt handlar det om krav på 2,4 miljoner. Vi beslutade att inte betala fakturorna eftersom det saknas underlag från leverantören.

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att påbörja planarbetet för ändring av detaljplan för den s.k. Vattenfallsbyn i Stenkullen. I och med Trafikverkets arbete med att bygga två förbigångsspår på Västra Stambanan i Stenkullen, direkt öster om Stenkullen, behöver tre fastigheter i Vattenfallsbyn lösas in. Ambitionen är att kommunen i planarbetet ska sträva efter att bevara husen så långt det går, för att eventuellt kunna användas för något annat ändamål än boende. Förhoppningen är även att kunna flytta ett av husen till en annan del av området för fortsatt bostadsändamål. Planarbetet ska ske i dialog med boende i området.