Pressmeddelande kommunstyrelsen 12 maj 2015

S MP FP C

Västtrafik måste ändra tidtabellerna för bussarna i Floda nu!

På kommunstyrelsen fick vi information om att upphandling av ny busstrafik i kommunen nu är avgjord och att den nya trafiken kommer att träda i kraft i juni 2016.

Majoriteten kommer omgående att uppvakta Västtrafik och kräva att det snarast sker en förändring i tidtabellerna för de bussar som är tänkt att ansluta till tågtrafiken. Som det är idag så stämmer busstidtabellerna väldigt dåligt i förhållande till tågens tider och det är inte acceptabelt att våra invånare ska behöva vänta över ett år innan det blir en lösning på detta

Lerums kommun har som vision att bli Sveriges ledande miljökommun och då måste det finnas förutsättningar för våra invånare att åka kollektivt.

Kommunstyrelsen 12 maj 2015

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på sitt möte:

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att godkänna program för ny översiktsplan för Lerum.

Kommunfullmäktige har efter medborgardialog formulerat målbilderna för kommunens nästa översiktsplan. Målbilderna beskriver ett önskat läge år 2040. Målbilderna har därefter utvecklats till ett program för det kommande översiktsplanearbetet.

Programmet är nu klart och uttrycker direktiv för arbetet inom områdena Delaktighet, Hållbar livsstil, Ett fossilfritt Lerum, Befolkningsökning och bostadsutbud, Plats för arbete – näringsliv, Att bygga och att bo, Att resa och Markstrategi.

Dessutom pekar programmet på att en helt ny form för översiktsplanen måste tas fram som gör översiktsplanen till ett strategiskt ledningsinstrument, kopplat till kommunens övriga styrinstrument.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att sälja en tomt för industriverksamhet i Stillestorp, Stenkullen. Det är glädjande att det nu blir fler företag i detta område.

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att ansvaret och driften för båtplatserna i Säveåns mynning i Aspen skall skötas av förvaltningen och de har nu tagit fram ett förslag för framtida investeringar så som fortsatt bryggrenovering samt förbättring av platserna i form av y-bommar. Kommunstyrelsen beslutade att arrendeavgiften ska vara 2 200 kr per år och plats och att en köavgift om på 100 kr per år tas ut.

Kommunstyrelsen antog en ändring av detaljplanen för Blåsippans förskola i Uddared, Floda som innebär att förskolan kan byggas ut med ytterligare avdelningar.

Kommunstyrelsen beslutade att lämna positivt planbesked för upprättande av detaljplan för cirka 300-500 nya bostäder i centrala Norsesund.

En utveckling av Norsesund bör ske i samverkan med Alingsås kommun kring frågor om infrastruktur och samhällsservice. Det finns flera frågor som behöver lösas innan en byggnation kan ske och de rör bl.a. tillfartsvägen samt behovet av förskola och skola i området.

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet gällande granskning av detaljplanen för Herrgårdsbacken i Floda. Förvaltningen ska komplettera handlingarna med solstudier och ytterligare vyer men även studera effekterna av att sänka höjden på den högsta byggnaden.

Kommunstyrelsen beslutade att anta förvaltningens förslag till remiss om regionalt trafikförsörjningsprogram. Förvaltningen har i sin skrivelse pekat på det undermåliga trafikutbudet i stråket Västra Stambanan/E20 och här la kommunstyrelsen till att det även gäller på väg 190 mellan Gråbo och Sjövik.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samråd om förbindelseväg till Öxeryd för två alternativ (0+ och 1).

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att förvaltningen ska genomföra en lokaliseringsstudie som omfattar djupare utredning av förstudiens alternativ 0+ och 1. Samrådet (som är ett led i planeringsprocessen för vägar) ska tillsammans med föreliggande utredning ligga till grund för beslut om vilket gång-, cykel-, och bilvägsalternativ mellan Hulan och Öxeryd som ska drivas vidare.

Kommunstyrelsen fick ta del av upphandlingsrapport för kvartal 1 2015.

I en del av att kommunstyrelsen önskar större inblick i de olika upphandlingar som genomförs så ska kommunstyrelsen få en rapport varje kvartal avseende de upphandlingar som kommunen genomfört. Upphandlingsfunktionen dokumenterar samtliga genomförda upphandlingar och statistik förs löpande bland annat avseende antalet upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar, upphandlat värde under avtalsperioden och tilldelningsgrund.