Pressmeddelande Kommunstyrelsen 14 januari 2015

S MP FP C

Igår träffades den nya kommunstyrelsen i Lerums kommun för första gången för denna mandatperiod. Detta var det första mötet som leddes av nya ordföranden Dennis Jeryd.

Den politiska majoriteten fattade beslut i ett antal frågor.

Trafikverket och Lerums kommun, med konsultstöd från Ramböll, genomför just nu en åtgärdsvalsstudie för trafiken mellan Hulanmotet och Kastenhofsmotet. Arbetet med Resecentrum i Lerums centrum har fått ta en paus eftersom bygglovet för P-huset, som är en förutsättning för byggnationen, har överklagats. Vi tänker använda den tiden till att i anslutning till åtgärdsvalsstudien ge förvaltningen i uppdrag att förutsättningslöst utreda trafikflödena i Lerums centrum. Utredningen ska belysa hur gång- och cykeltrafikanter kan färdas säkert och tryggt i centrum och de ska vara prioriterade före fordonstrafik. Fokus ska ligga på kollektivtrafikresenärerna och hur de får en säker och trygg väg till och från resecentrum. Tillgängligheten till centrum, för alla trafikslag, ska vara god och trafiken genom centrum ska fokuseras kring ett stråk utan att nya överfarter över Säveån tillkommer. Utredningen ska också visa om Adeltorpsvägen kan ersättas av en ny tvärförbindelse mellan Göteborgsvägen och Stationsvägen.

I avvaktan på utredningen och på processen kring bygglovet för P-huset så återremmitterades detaljplanen för Resecentrum till förvaltningen så att de har möjlighet att anpassa förslaget om det skulle behövas.

Utredning om av vad det skulle kosta att återta städningen i kommunal regi redovisades och pekade på en betydligt högre kostnad varför kommunstyrelsen valde att gå vidare och göra en ny upphandling. Upphandlingen är denna gången inte baserad på ett lägsta pris utan ska istället genomföras som en kvalitetsupphandling för att garantera en god städkvalité. Den nya upphandlingen beräknas blir c:a 7 miljoner kronor dyrare för att kunna ge ekonomiska förutsättningar för en god kvalité.

Kommunstyrelsen gav också förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på verksamhetsplan för 2015 och att återkomma till kommunstyrelsen den 11 februari. Verksamhetsplanen är kommunens detaljbudget och bygger på de ramar som budgeten som antogs av kommunfullmäktige i december 2014 fastställde.

Kommunstyrelsen fastställde flera val bl.a. ledamöter till kommunstyrelsens arbetsutskott och de tre nya utskotten. Dennis Jeryd valdes till ordförande i arbetsutskottet, Rutger Fridholm till ordförande i samhällsbyggnadsutskottet, Lill Jansson till ordförande i lärandeutskottet och Eva Andersson till ordförande i stöd- och omsorgsutskottet. De nya utskotten kommer att träffas för första gången nästa onsdag den 21 januari för en introduktion.

Eva Andersson blir ny representant för majoriteten i Medskapandegruppen i Gråbo, kommunfullmäktiges ordförande Lennart Wassenius blir representant i Västra Stambanegruppen och Dennis Jeryd blir politisk representant i Floda BID. Vidare valdes Lill Jansson till kommunens representant i Sveriges Ekokommuner och Rutger Fridholm till representant i juryn för det Ljusgröna miljöpriset.