Pressmeddelande Kommunstyrelsen 17 december 2014

S MP FP C

På kommunstyrelsen den 17 december 2014 så fattade den politiska majoriteten beslut i ett antal frågor.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar godkänna upprättat förslag till exploateringsavtal mellan kommunen och Tornstaden Projektutveckling AB rörande – Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo centrum i Lerums kommun, etapp 1, östra delen. Det är mycket glädjande att vi nu har ett avtal med en ny exploatör för byggnation i Gråbo Centrum. Utbyggnaden kommer att påbörjas hösten 2015 under förutsättning att inte detaljplanen försenas på grund av överklagande. Vi är också mycket nöjda med att byggnationen kommer att påbörjas närmast torget för att kunna utveckla torget till en trevlig och mer levande miljö. Totalt rör det sig om 200 nya bostäder i en takt av ungefär 40 nya bostäder per år. Till det kommer de hus som Rydlers Bygg kommer att bygga enligt tidigare beslutat exploateringsavtal.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla en motion som föreslår att utreda kommunens möjligheter att ekonomiskt stödja markägare som råkat ut för att någon dumpat skrot på deras mark.
Kommunstyrelsen beslutade att uppdra åt förvaltningen att ta fram en skogsstrategi för kommunens skogar samt uppdatera befintlig skogsbruksplan. Både kommunfullmäktiges beredningar och berörda organisationer ska involveras redan i början av arbetet.
Programmet för utveckling av centrala Stenkullen är nu klart och kommer innan antagande att behandlas i kommunstyrelsens nya samhällsbyggnadsutskott för att bl.a. ha en dialog med idrottsföreningarna i området. Efter eventuella justeringar kommer ärendet sedan upp i kommunfullmäktige för fastställande.

Kommunstyrelsen beslutade ge förvaltningen i uppdrag att bygga en ny förskola om 6 avdelningar i Stenkullen. Detta kommer både att innebära att vi kan avveckla de paviljonger som finns i området för att uppnå en bättre arbetsmiljö för både personal och barn och dessutom bidra till att minska förskolegrupperna i Stenkullen. Att minska förskolegrupperna är ett prioriterat område för den kommande mandatperioden.

Kommunstyrelsen yttrade sig över Svenska Kraftnäts planerade nya 400 kV ledning genom kommunen. Kommunens hållning är att befintliga samt tillkommande ledningar samförläggs i en ledningsgata och i första hand grävs ner hela sträckan eller i andra hand grävs ner genom Gråbo centrum.

Kommunens ekonomiska utfall till och med november månad är ett positivt resultat på 120,5 miljoner kronor och prognosen för hela 2014 uppgår till 91,8 miljoner kronor. Jämfört med föregående månads prognos så är det en förbättring med 13,5 miljoner kronor. Detta goda resultat kommer att användas för att finansiera våra investeringar för de kommande åren och kraftigt minska lånebehovet. Vi ser i dagsläget inget behov av ytterligare lån för 2015 trots att investeringarna för både 2014 och 2015 ligger runt 200 miljoner kronor per år.