Pressmeddelande Kommunstyrelsen 19 november 2014

S MP FP C

På kommunstyrelsen den 19 november så fattade den politiska majoriteten beslut i ett antal frågor.

Vi föreslår att kommunfullmäktige bifaller en motion om kommunalt pensionärsråd där kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram former för dialog med pensionärsorganisationerna både på politisk- och förvaltningsnivå med avsikt att uppnå intentionerna med ett kommunalt pensionärsråd och att pensionärsorganisationerna medverkar i framtagandet av formerna för denna dialog.

Vi i den nya majoriteten tycker att det är viktigt med mer dialog och ett utvecklat inflytande för medborgarna. Vi vill se fler kommundelsträffar, medborgardialoger och pensionärssamråd för att nämna några exempel. Vi vill också se att formerna för dialog ska utvecklas.

Vi avslog en ansökan om planbesked för ett litet antal villor öster om Stamsjön eftersom det strider mot gällande översiktsplan. Men vi gav samtidigt förvaltningen i uppdrag att i det kommande ÖP arbetet ta ställning till möjligheten av en utbyggnad i området öster och nordöst om L Stamsjön.

Vi beslutade att gruppboendet i Sjövik ska drivas i kommunal regi från juni 2015. Sektorn har gjort en utvärdering som visar att avtalet försvårar möjligheten till flexibilitet och individuella lösningar för de boende och att vårddriften för denna typ av boende inte lämpar sig för upphandling enligt LOU. Avtalsformen stämmer dåligt för målgruppen personer med psykisk funktionsnedsättning som i princip alltid har individuella och ibland närmast unika behov som kräver individuella lösningar. Vi har goda erfarenheter av nuvarande entreprenör, Bräcke diakoni, så det var inte anledningen till beslutet.

Den ekonomiska månadsuppföljningen för oktober 2014 visar på ett resultat för perioden januari till oktober på +112,2 miljoner kronor och en prognos för helåret med 78,3 miljoner kronor. Detta är mycket glädjande och kommer bl.a. att minska kommunens lånebehov i framtiden.

Vi gav förvaltningen i uppdrag att göra en kompletterande utredning om Lerums centrum som rör placeringen av resecentrum, samt därtill knuten parkeringsanläggning. Byggandet av resecentrum är ett av de viktigaste projekten i utveckling av Lerums centrum och därför vill vi säkerställa att alla alternativ har utretts. Vi inser samtidigt att det är brådskande och gav därför förvaltningen i uppdrag att återkomma i januari 2015.

Kommunstyrelsen fattade också det formella beslutet om en förändrad politisk organisation där vissa frågor går vidare till kommunfullmäktige för beslut där.

2 svar på ”Pressmeddelande Kommunstyrelsen 19 november 2014”

  1. Tack Dennis för dina mycket informativa uppgifter! Ser fram emot att få följa dig i vad som händer. – (o följ Anita råd att ändra till kommunalråd…!)

  2. Halloj Dennis, trevligt med info. Frågan om Resecentrum anser jag kräver att man har en plan för motorvägen och järnvägen. Det vore absolut ett tilltalande alternativ att kuvertera dem båda tillsammans helst genom hela Lerum.

Kommentarer inaktiverade.