Pressmeddelande kommunstyrelsen 4 mars 2015

S MP FP C

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen i Lerum fattade på sitt möte den 4 mars 2015:

Den nya idrottshall som ska byggas på Dergårdsområdet ska ligga i anslutning till den idrottshall som redan finns, dvs. på framsidan av Dergårdsgymnasiet. Det är den placering som gymnasiet önskar och det är dessutom den placering där det på snabbast möjliga tid kan byggas en ny hall. Förvaltningen ska i arbetet med den nya hallen samverka med både gymnasiet och med kommunens idrottsföreningar. Genom en sådan samverkan hoppas vi på kloka synpunkter från olika håll och det ökar därmed våra möjligheter att ta hänsyn till så många behov som möjligt.

Vi vill att det ska byggas fler bostäder i Lerums kommun. Därför går vi vidare med ett detaljplanearbete i Tollered, på mark som kommunen äger. I beslutet ingår att inte detaljplanelägga mark med höga natur- och rekreationsvärden och som Tolleredsborna, i dialog med kommunen, har sagt att de vill bevara som strövområde.

Lerums kommun har tidigare, tillsammans med 6 000 europeiska kommuner, undertecknat ett borgmästaravtal (www.covenantofmayors.eu). Som ett led i det avtalet så ska kommunen delta i Bo- och Energimässan i Gråbo i vår. Kommunen kommer att bidra ekonomiskt till mässan och kommunala tjänstemän kommer att vara på plats för att prata om energi- och klimatfrågor.

Lerums kommun ska delta i inrättandet av ett Barnahus som blir lokaliserad till Borås. Barnahus är en samverkan mellan kommuner och olika myndigheter i Södra Älvsborg. Barnahuset ska erbjuda barn utsatta för brott en trygg och barnvänlig miljö. På Barnahuset ska samtliga utredande myndigheter finnas på plats och barnen ska slippa slussas runt och gång på gång tvingas upprepa sin historia. Beslutet om att vara en del av Barnahuset i Borås har förberetts genom dialog i det nya stöd- och omsorgsutskottet.

Lokaliseringen är inte det optimala utifrån Lerums kommuns medborgare, men fördelarna med ett Barnahus överväger i dagsläget, säger Eva Andersson ordförande i utskottet.

Under ett antal veckor på sommaren, när endast ett fåtal barn är på våra förskolor, är inte alla förskolor öppna, utan enbart en eller ett par i varje kommundel. Den perioden, med sommaröppna förskolor, har tidigare varit 3 veckor. Eftersom antalet barn på förskolorna varit få under fler veckor än så, har vi beslutat att from 2015 öka antalet veckor med sommaröppna förskolor och ha sommaröppet under v 28-31. Övriga kommuner i Göteborgsregionen har redan idag 4 veckor med sommaröppna förskolor.