Kommunstyrelsen i Lerums Kommun 13 januari 2016

LerumMajoritet

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på det första mötet för 2016:

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hyresupphandling gällande idrottshallar i Gråbo respektive Floda. Förslagen ska även omfatta en jämförelse med egna kommunala investeringar, ägande samt drift och förvaltning. Arbetet med idrottshallen i Lerum fortsätter som planerat och förvaltningen kommer inom kort att återkomma med förslag på placering.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för fastigheten Floda 3:20 m fl, Bostäder i Herrgårdsbacken i Floda. Omvandlingen av Floda centrum pågår sedan några år. Kommunen önskar utveckla centrumet genom förtätning av boende, upprustning av torget och andra allmänna platser och genom olika allmänna anläggningar.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att bygga en mötesplats vid det kommande Blå torget i Floda. Enligt masterplan för Floda Centrum ska en torgyta anordnas som en mötesplats i Floda Centrum. Blå torget ska etableras centralt i anslutning till Floda torg och Säveån. I etapp 1 av Blå torget startar byggnationen av den plats som i framtiden ska förbinda Floda torg, Blå torget, Säveån och stationsområdet.

Under hösten 2015 har Flodaborna haft möjlighet att tycka till om arbetet med det blå torget. Åtta synpunkter inkom och dessa arbetas in i det fortsatta arbetet.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna handlingsplan för Floda BID 2016. Floda BID är en systematisk form av samverkan mellan näringsidkare, fastighetsägare och Lerums kommun. Näringsidkarna och fastighetsägarna har gemensamt bildat ett bolag ”Floda utvecklings AB” för att driva verksamheten i samarbete med kommunen. Syftet är att stärka attraktionskraften för centrala Floda. Kommunstyrelsen valde Dennis Jeryd till ordinarie representant i styrelsen.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en markanvisningstävling för del av fastigheten Tollered 4:47. Eftersom Tollered som ort har ett högt kulturhistoriskt värde blir frågor om utformning och arkitektur särskilt viktiga, varför en tävling är lämplig. Ett tävlingsprogram har tagits fram som inkluderar ett antal bedömningskriterier. Kriterierna kommer att ligga till grund för val av exploatör.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av en totalentreprenad gällande nybyggnation av Tolleredsskolans omklädningsrum. Kommunstyrelsen beslutade i oktober 2015 att ge förvaltningen i uppdrag att bygga nya omklädningsrum till gymnastiksalen intill Tolleredsskolan. Nybyggnaden kommer även att innehålla en ny musiksal för Tolleredsskolan.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna köpeavtal mellan Lerums kommun och Svensk Husförvaltning AB, avseende försäljning av fastigheten Lerum Aspenäs 2:516. Svensk Husförvaltning AB har kommit in med en förfrågan om att köpa fastigheten Lerum Aspenäs 2:516. Fastigheten ligger inom detaljplan för delar av Aspenäs, Solåsområdet. Fastigheten är 1 335 kvm. Avsikten är att köparen inom fastigheten skall uppföra ett serviceboende, LSSboende om sex lägenheter, anpassat för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Kommunstyrelsen beslutade att teckna avtal med Migrationsverket om att utöka överenskommelsen om anordnande av boende för ensamkommande flyktingbarn från 21 till 135 boendeplatser. Länsstyrelsen föreslår Lerums kommun att åta sig att för 2016 utöka antalet asylplatser från tidigare 21 till 135 platser. En påskriven överenskommelse underlättar såväl ett kvalificerat mottagande som administrationen kring återsökningar av medel från Migrationsverket.

Kommunstyrelsen fick ta del av ett antal verksamhetsuppföljningar rörande Arbetsmarknad, Myndighets insatser för barn och unga, försörjningsstöd och insatser för personer med beroendeproblematik samt för Vuxenutbildningen.

Kommunstyrelsen valde Dennis Jeryd som ordinarie representant till samverkan i Lerums centrum. Samverkan sker tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare i syfte att stärka och utveckla Lerums centrum i en hållbar riktning för ett levande centrum.