Pressmeddelande Kommunstyrelsen Lerums Kommun 16 december 2015

LerumMajoritet

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade på det sista mötet för 2015:

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att införa avgiftsfri kollektivtrafik inom Lerums kommun för seniorer (65+) dygnet runt från och med 1 april 2016. Förvaltningen fick i uppdrag att fortsätta diskussionen om färdtjänsttaxa och avgift för kollektivtrafik för barn och ungdomar i respektive utskott.

Kommunstyrelsen beslutade att ge Skogssällskapet positivt planbesked för fastigheten Götebo 1:5 Lerum avseende att planlägga för ca 35- 40 nya bostäder i Stora Bråta. För förslaget förutsätts kommunalt vatten och avlopp enligt parallellt planerad va-utbyggnad.

Kommunstyrelsen fick redovisat både Åtgärdsvalsstudien för Lerums tätort och Trafikanalysen för Lerum centrum och noterade informationen. Resultatet från bägge dessa kommer nu att analyseras och diskuteras på politisk nivå.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förfrågningsunderlag avseende upphandling av en totalentreprenad gällande tillbyggnad av Blåsippans förskola i Floda.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna ny avtalsperiod för Floda BID 2016 –2018. Floda BID är en systematisk form av samverkan mellan näringsidkare, fastighetsägare och Lerums kommun.  Syftet är att stärka attraktionskraften för centrala Floda.

Kommunstyrelsen beslutar att delta i samverkan omkring Lerum centrumutveckling. Samverkan sker tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare i syfte att stärka och utveckla Lerums centrum i en hållbar riktning för ett levande centrum.

Lerums kommun är remissinstans för Remisspromemorian Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier. Kommunstyrelsens svar på remissen är att vi är positiva till ett statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier. Det är positivt att förskola och fritidshem ingår i satsningen. Huvudmännen bör själva få fördela statsbidraget mellan verksamheterna och inte vara låsta till maximalt 10 procent till förskola och fritidshem. Det är också positivt att personer i ledande befattning kan omfattas.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den ekonomiska månadsuppföljningen för november 2015. Prognosen för årets slut är i nuläget ett överskott om 59,4 mnkr vilket är en positiv avvikelse med 31,1 mnkr mot budget. Resultatet för perioden (januari-november) är +59,4 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade att anta Verksamhetsplan 2016. Verksamhetsplan 2016 innehåller kommunfullmäktiges mål och uppdrag samt de inriktningsmål som är beslutade för hela mandatperioden i Framtidsbild 2018. Planen innehåller även en ekonomisk fördelning per sektor och produktionsområde i form av driftsbudget. Resultatbudget, investeringsbudget, exploateringsbudget samt barn- och elevpeng ingår också.

Kommunstyrelsen antog Kontrollplan 2016. Arbetet med intern styrning och kontroll (ISK) syftar till att ge en rimlig försäkran om att den verksamhet som bedrivs i förvaltningen är ändamålsenlig och resurseffektiv, att det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och att de lagar och regler som verksamheten omfattas av följs.

Slutligen vill vi önska alla läsare:

God Jul och ett Gott Nytt År!