Pressmeddelande Kommunstyrelsen Lerums Kommun 18 november

S MP FP C

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade:

Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Med anledning av den senaste tidens terrordåd så behöver även Lerums kommun vara förberedd för att bemöta detta.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå att kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare policy om tomtstorlekar utanför detaljplanelagda områden.

En policy anger att villatomter i Lerums kommun ska vara minst 1 000 m2. Policyn har numera spelat ut sin roll och tas bort för att möjliggöra den centrumnära förtätning som Vision 2025 eftersträvar. En tomts storlek ska istället avgöras av de behov som behöver tillgodoses i prövningar enligt plan- och bygglagen. Den prövningen utgår från lämpligheten i att bebygga marken. I framtiden blir det alltså lättare för fler att stycka av sina tomter och sälja mark.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå att kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till köpeavtal mellan Lerums kommun och Svensk Industriförvaltning AB, avseende försäljning av tomt i Stillestorp i Stenkullen om ca 6600 kvm.

Köparen är Svensk Industriförvaltning som planerar att bygga ett företagshotell på tomten något som efterfrågats av många och ger fler arbetstillfällen i kommunen.

Kommunstyrelsen fattade det formella beslutet att inte genomföra grund­förstärkningar av hus Eken inom Dergårdsgymnasiet. Kostnaderna beräknas bli allt för höga och osäkerhetsfaktorerna är många. Istället börjar vi i god tid att planera för en ny och modern gymnasieskola.

Kommunstyrelsen gav förvaltningen nya uppdrag i Dergårdsområdet:

  • Påbörja planeringen för ett nytt gymnasium i Dergårdsområdet.
  • Fortsätta planeringen för ett kulturhus i Dergårdsområdet och samtidigt se över möjlighet och kostnad för att behålla Dergårdsteatern och/eller biblioteket.
  • Fortsätta planeringen för en idrottshall i Dergårdsområdet som tar hänsyn till skolan och idrottsföreningarnas behov.

Kommunstyrelsen beslutade att teckna nytt hyreskontrakt med Förbo AB gällande Parasollen dagcentral, bibliotek, förskola och badanläggning. Det nya hyreskontraktet innebär att Lerums kommun och Förbo AB tecknar ett 5 årigt kontrakt med möjlighet till 5 års förlängning och med 24 månaders uppsägningstid, kontraktstid 2016-10-01 till 2021-09-30.

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja igångsättningsbeslut för en nybyggnation av omklädningsrum till idrottshallen intill Tolleredsskolan. I beslutet ingår också att bygga en ny samlingslokal som både kan användas av skolan och föreningslivet. Ett viktigt beslut för att hela vår kommun ska leva.

Kommunstyrelsen fick information om de upphandlingar som har genomförts under tredje kvartalet. 12 upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar genomförts och slutförts till ett värde av drygt 15 mnkr. Rapporten kommer också att behandlas på torsdagens Upphandlingsråd där kommunen träffar företrädare för företagen i Lerums kommun för att diskutera upphandlingar.

Kommunstyrelsen godkände kvartalsuppföljningen för kvartal 3. Resultatet efter tredje kvartalet uppgår till 61,1 mnkr och prognosen för helåret beräknas till 56,6 mnkr.

Kommunstyrelsen beslutade att utse Lillemor och Per Bilén till Lerums kommuns kulturpristagare för 2015. Kulturpriset kommer att utdelas i samband med en konsert i Dergårdsteatern den 6 december och innebär mottagande av ett specialtillverkat graverat konstföremål i silver med anknytning till pristagarna.

Kommunstyrelsen fick information från Gryaab att man har nått en förlikning i den tvist som pågått med anledning av byggandet av en tunnel till Lerum. Uppgörelsen innebär att projektets totala kostnad kunnat hållas under budgeterad kostnad på 416 mnkr vilket gör att Lerums kostnad för anslutning till Gryaab blir något lägre än den ursprungliga bedömda kostnaden.

Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla två motioner den ena om att bygga mer i trä och den andra att utreda Home-start familjekontrakt.

Lerums kommun har fått en remiss från Trafikverket för den planerade utbyggnad av motorväg på E20 mellan Tollered och Ingared som vi är mycket kritiska till. Trafikverket anger själva att de för att spara pengar inte kommer att göra många åtgärder. Lerums kommun motsätter sig kraftfullt att hastigheten ökas utan att trafiksäkerheten eller bullersituationen åtgärdas. Kortfattat är våra synpunkter:

  • Kommunen har inte fått tillräckligt lång remisstid för detta ärende.
  • Hela delen av vägsträckan som föreslås få höjd hastighet till 100 km/h ska ingå i vägplanen. I förslaget undantas delen vid Tolleredsmotet.
  • Bulleråtgärder och säkerhetsåtgärder vid av- och påfart för utelämnade delar inte är tillfredsställande behandlade.
  • Säkerheten för trafikanter äventyras då vägsträckan får höjd hastighet, men åtföljs inte av en motsvarande säkerhetshöjning.
  • Miljökonsekvensbeskrivningen har påtagliga brister.
  • Åtgärder för gång- och cykeltrafik får ingen rimlig lösning. GC-trafikanter hänvisas till en omväg på 3 km och nivåskillnader om 90 höjdmeter.

Det utställda förslaget (finns på Komin i kommunhuset) till vägplan motverkar kommunens vision om att vara Sveriges ledande miljökommun 2025, målsättningar för hållbart resande samt nationella miljökvalitetsmål för frisk luft, god bebyggd miljö och noll-visionen.