Kommunstyrelsen 2 december 2015

LerumMajoritet

Här är en sammanfattning av några av de beslut som kommunstyrelsen fattade:

Kommunstyrelsen beslutade att anta nya regler för föreningsstöd till ungdomsorganisationer. Reglerna innefattar bland annat att kommunalt aktivitetsstöd ges utifrån antal deltagar- och ledartillfällen och premierar i högre grad än tidigare aktivt deltagande. Andra förändringar är att åldersgränsen för funktionsnedsatta deltagare tas bort och att bidrag även ges för tillfällig verksamhet i rekryteringssyfte. Minsta antal deltagare sänks från 5 till 3 vilket gynnar individuella idrotter som har begränsad möjlighet till stora grupper.

Kommunstyrelsen beviljade ett bidrag till August Abrahamssons stiftelse. Hästintresset är stort inom kommunen i allmänhet och särskilt bland barn och ungdomar. Anläggningen på Nääs Slott är en utav kommunens stallanläggningar som stimulerar och utvecklar intresset. Anläggningen är dock i stort behov av renovering. Mot bakgrund av att kommunen vill stimulera goda fritidsaktiviteter för ungdomar och dessutom säkerställa Nääs område som ett besöksområde är det angeläget att ridskoleverksamhet åter bedrivs på området.

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna förslag till interkommunal utvecklingsplan LAB190. Förslaget lägger grunden för samverkan längs väg 190 såsom en del av den gröna kilen i Göteborgsregionens (GR) strukturbild. Avsikten är att Göteborgs, Lerums, Alingsås och Essunga kommuner, ska samverka tillsammans med GR, Västarvet inom Västra Götalandsregionen (VGR) och Länsstyrelsen. En övergripande målbild är att utveckla ett modellområde för hållbar utveckling, och att utveckla de värden som finns i den gröna kilen längs väg 190. Till politisk representant för Lerums kommun valdes Lill Jansson.

Kommunstyrelsen beslutade att avsluta ärendet avseende detaljplanen för fastigheten Lerum 20:4 med flera, Bro över Säveån.

Kommunstyrelsen behandlade ett antal ärenden som rör vatten och klimatanpassning: Arbetet med vattenöversikt, strategisk VA-planering, dagvattenstrategi samt klimatanpassningsplan. De tre sistnämnda går nu vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Den ekonomiska månadsuppföljningen för oktober godkändes. Kommunen bedömer i nuläget ett överskott vid årets slut om 57,2 mnkr vilket är en positiv avvikelse med 28,9 mnkr mot budget. Resultatet för perioden (januari till oktober) är +56,2 mnkr.